უსადენო ინტერნეტი

აირჩიე ტიპი
მინი

2 მბ/წმ

20 ლარი
ინსტალაცია
50 ლარი
ეკონომი

4 მბ/წმ

25 ლარი
ინსტალაცია
25 ლარი
სტანდარტი

6 მბ/წმ

30 ლარი
ინსტალაცია
25 ლარი
პრემიუმი

8 მბ/წმ

35 ლარი
ინსტალაცია
25 ლარი
ტურბო

12 მბ/წმ

40 ლარი
ინსტალაცია
25 ლარი
პაკეტი მინი ეკონომ სტანდარტი ტურბო
მაქსიმალური სიჩქარე: 5 10 20 30
მინიმალური სიჩქარე: 2 4 8 12
ფაქტობრივად ხელმისაწვდომი სიჩქარე: 3 6 12 18
დაყოვნება: < 600 მილიწამი < 600 მილიწამი < 600 მილიწამი < 600 მილიწამი
დაკარგული პაკეტების კოეფიციენტი: < 8 % < 8 % < 8 % < 8 %
ჯიტერი: < 150 მილიწამი < 150 მილიწამი < 150 მილიწამი < 150 მილიწამი
მინი 5 2 3 < 600 მილიწამი < 8 % < 150 მილიწამი
ეკონომ 10 4 6 < 600 მილიწამი < 8 % < 150 მილიწამი
სტანდარტი 20 8 12 < 600 მილიწამი < 8 % < 150 მილიწამი
ტურბო 30 12 18 < 600 მილიწამი < 8 % < 150 მილიწამი
პაკეტი მინი ეკონომ სტანდარტი პრემიუმი ტურბო
მაქსიმალური სიჩქარე: 2 4 6 8 12
მინიმალური სიჩქარე: 0.8 1.6 2.4 3.2 4.8
ფაქტობრივად ხელმისაწვდომი სიჩქარე: 1.2 2.4 3.6 4.8 7.2
დაყოვნება: < 600 მილიწამი < 600 მილიწამი < 600 მილიწამი < 600 მილიწამი < 600 მილიწამი
დაკარგული პაკეტების კოეფიციენტი: < 10 % < 10 % < 10 % < 10 % < 10 %
ჯიტერი: < 150 მილიწამი < 150 მილიწამი < 150 მილიწამი < 150 მილიწამი < 150 მილიწამი
მინი 2 0.8 1.2 < 600 მილიწამი < 10 % < 150 მილიწამი
ეკონომ 4 1.6 2.4 < 600 მილიწამი < 10 % < 150 მილიწამი
სტანდარტი 6 2.4 3.6 < 600 მილიწამი < 10 % < 150 მილიწამი
პრემიუმი 8 3.2 4.8 < 600 მილიწამი < 10 % < 150 მილიწამი
ტურბო 12 4.8 7.2 < 600 მილიწამი < 10 % < 150 მილიწამი