ოპტიკური ინტერნეტი

პაკეტი მინი ეკონომ სტანდარტი ტურბო
მაქსიმალური სიჩქარე: 10 15 30 50
მინიმალური სიჩქარე: 4 6 12 20
ფაქტობრივად ხელმისაწვდომი სიჩქარე: 8 12 24 40
დაყოვნება: < 500 მილიწამი < 500 მილიწამი < 500 მილიწამი < 500 მილიწამი
დაკარგული პაკეტების კოეფიციენტი: < 4 % < 4 % < 4 % < 4 %
ჯიტერი: < 70 მილიწამი < 70 მილიწამი < 70 მილიწამი < 70 მილიწამი
მინი 10 4 8 < 500 მილიწამი < 4 % < 70 მილიწამი
ეკონომ 15 6 12 < 500 მილიწამი < 4 % < 70 მილიწამი
სტანდარტი 30 12 24 < 500 მილიწამი < 4 % < 70 მილიწამი
ტურბო 50 20 40 < 500 მილიწამი < 4 % < 70 მილიწამი